น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธารลำสนธิ                                                                    

ประวัติอำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
แผนที่อำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดซื้อ-จัดจ้าง

เกษตรจังหวัดลพบุรี
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
เกษตรอำเภอพัฒนานิคม
เกษตรอำเภอโคกสำโรง
เกษตรอำเภอชัยบาดาล
เกษตรอำเภอบ้านหมี่
เกษตรอำเภอท่าวุ้ง
เกษตรอำเภอโคกเจริญ
เกษตรอำเภอหนองม่วง
เกษตรอำเภอสระโบสถ์
เกษตรอำเภอท่าหลวง

ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน
จัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศบกต.
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลอารักขาและจัดการดินปุ๋ย
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
โครงการลดการใช้พลังงาน
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

 

 

 

       

 

 

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ นายสมโชค ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ติดตาม เบี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานขจองเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ โดยมีนางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ และสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคบื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2563 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านเขารวก หมู่ 2 ตำบลเขารวก
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงกบ ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเขารวก ร่วมกับประมงอำเภอลำสนธิ และกำนันตำบลเขารวก ณ หมู่ 2 ตำบลเขารวก
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลพบุรี (Lopburi Farmer Market) สาขาลำสนธิ ซึ่งเปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยทุกวันอังคาร เวลา 07.30-12.00 น. โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ลงพื้นที่ตรวจแปลงมันสำปะหลังที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมให้คำแนะนำและการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเบื้องต้น ณ หมู่ 5 ตำบลลำสนธิ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่และเกษตรกรรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ปี 2563 ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สพก.) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับ เกษตรกรรุ่นหม่ (YSF) ถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการส่งเสริมรายได้เกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยโควิคื -19 จัดโดย กศน. อำเภอลำสนธิ ณ มีนาไฮโดรฟาร์ม ตำบลลำสนธิ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราช , พิธีรถวายพระพรชัยมงคล และเข้าร่วมพิธีภวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลื เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศรีศักดิ์ กล้าใจ และนางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและระบบน้ำการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขารวก ตำบลเขารวก เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการในระดับจังหวัดไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศรีศักดิ์ กล้าใจ และนางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิลัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศรีศักดิ์ กล้าใจ และนางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงมันสำปะหลังที่มีอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังของเกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าวนาปี รอบที่ 1 ปี 2563 ณ หมู่5 ตำบลซับสมบูรณ์
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศรีศักดิ์ กล้าใจ และนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พันธุ์แว๊กซี่ 2 และพันธุ์ห้วยบง 90 ของเกษตรกรตำบลลำสนธิ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง หมู่ 4 ตำบลลำสนธิ
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแบบบูรณาการอำเภอ (กบอ.) โดยมีนานมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยประธานกลุ่มแปลงใหญ่ อำเภอลำสนธิ (4 แปลง) ร่วมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ จากกรมทรัพยากรน้ำ ที่มาสำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบส่งน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอลำสนธิ ณ หมู่ 2 ตำบลเขารวก และ หมู่ 9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 พร้อมชี้แจงพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว รอบที่ 1 ปี 2563 ณ หมู่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรผปลอดภัยอำเภอลำสนธิ ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00-12.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมหารือการเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดลพบุรี สาขาลำสนธิ ณ โรงพยาบาลลำสนธิ
วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และกลุ่มเกษตรกร เยี่ยมเยียนแปลงปลูกพืชผักปลอดภัยของ นายสนิท โสภาแจ้ง สมาชิกกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอลำสนธิ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำเกษตร ณ หมู่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ให้การต้อนีับและร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นและศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หมู่ 6 ตำบลซับสมบูรณ์ และศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน (ศดปช. หมู่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ การพิจารณาคัดเลชือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการกบุ่มร้านค้าชุมชนบ้านเขารวกน้อย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรผปลอดภัยอำเภอลำสนธิ ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00-12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri map) กิจกรรมส่งริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนปละปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอลำนธิ
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ประชุมประจำเดือน กรกฏาค 2563 ตามระบบส่งเสริมกาีรเกษตร เพื่อชี้แจงข้อราชการและการวางแผนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 และชี้แจงและประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ี 2563 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิค และการเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชในไร่ โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ กล้าใจ นางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและตรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรที่พบอาการคล้ายการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างต้นมัน เพื่อรายงานต่อไป ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ สวนเกษตรผสมผสานของ นางสาวลักขณานาม พึมขุนทด เกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ 2 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขารวกน้อย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาตวามเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร และวางแผนการผลิตพืชแบบแปลงรวมของกลุ่ม สำหรับปลูกพืชผักเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือนและชุมชน หมู่ 3 ตำบลเขารวก
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการนขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operstion Team: OT) เพื่อพิจารณาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมาบให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00 - 12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมาบให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจรับและมอบปัจจัยการผลิต (แม่ปุ๋ย) ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี กล้าใจ และนางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสำปะหลัง และแนะนำการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมลงพื้นที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 และอกม. หมู่ 7 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ รับเรื่องอทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19) ของเกษตรกรที่มายื่นคำร้องในการอุทธรณ์ วันสุดท้าย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ Coo จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2563 เพื่อนำเสนอโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีนายธีระศํกดิ์ ขุมเงิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิลบัติการ มอบสนบัสนุนปัจจัยให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขารวกน้อย จากโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร และติดตามการเตรียมความพร้อมแปลงรวม สำหรับปลูกพืชผักเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือนและชุมชน ณ แปลงรวมของกลุ่มฯ หมู่ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP และติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรชุมชนเขาซับแกงไก่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนฯ หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธ พร้อมด้วยเ้จาหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายมานะ จันทร์ปิยะวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนายศักดิ์ศรี กล้าใจ นักวิชาการส่บงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังของเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวข้อปฏิบัติในการขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ด่านกักกันสัตวจังหวัดลพบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operstion Team: OT) เพื่อพิจารณาโครงการฯ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมี นายมานพ จันทร์ปิยะวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ให้บริการเกษตรกรในการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรค COVID-19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ ใจกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ( Operation teem) ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามแผนการติดตามตรวจเยี่ยมดูและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ณ หมู่ 1, 5 และ 13 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ในการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรค COVID-19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลซับสมบูรณ์ เพื่อชี้แจงการขค้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรค COVID-19 ณ ศาสาประชาคม หมู่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาน้อย เพื่อชี้แจงการขค้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรค COVID-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการ ศบกต. และอาสาสมัครเกษตร เรื่องแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร หมู่ 1 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดตาเพชร เพื่อชี้แจงการขค้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรค COVID-19 ณ ที่ทำการกำนันตำบลกุดตาเพชร หมู่ 3 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมฟังการประชุมระบบ VDO Conference เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับโครงการเยียวยา COVID-19 ของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ รับขึ้นทะเบียนเกษตรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) พร้อมตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อคัดกรองตามมาตราการการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งแจกนม UHT ให้กับเกษตรกรที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 เมษายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยให้คำแนะนำในการกำจัดศัตรูพืชและการขอใบรับรองแหล่งผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัม หมู 3 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 15 เมษายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมกับประมงอำเภอลำสนธิ ปศุสัตว์อำเภอำเภอลำสนธิ ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียน) ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกาตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จำนวน 33 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุม video conference เรื่อง ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ ปี 2563 รอบ 2 ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 10 เมษายน 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับนางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ลวงพื้นที่ประเมินแปลงของเกษตรกรที่ขอรับใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์วิถีลพบุรี (PGS Lopburi) ณ พื้นที่ หมู่ 1, 2, 7 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตจรอำเภอลำสนธิ ให้การต้อนรับ นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ ณ ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 8 เมษายน 2563 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี เขต 4 พร้อมด้วย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ และบ้านพักสพนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อใไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากร และเกษตรกรที่มาใช้บริการจากสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 8 เมษายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้นและสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการให้คำแนะนำการดูแลรักษาไม้ผลและไม้ยืนต้น ในช่วงฤดูแล้ง ณ พื้นที่ หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้วและนางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและตรวจแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังน้ำหยด ที่พบการระบาดไรแดง พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดไรแดงในแปลงมันสำปะหลัง ณ หมู่ 3 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้วและนางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานรณ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น และสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการให้คำแนะนำการดูแลรักษาไม้ผลและไม้ยืนต้น ในช่วงฤดูแล้ง ณ พื้นที่ หมู่ 2,7 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 2 เมษายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศรีสักดิ์ กล้าใจ และนางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น และสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการให้คำแนะนำการดูแลรักษาไม้ผลและไม้ยืนต้น ในช่วงฤดูแล้ง ณ พื้นที่ หมู่ 5 ตำบลลำสนธิ และหมู่ 6,13 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 2 ชุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอลำสนธิ และบริเวณหมู่ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสราวุฒิ ประจวง สัตวแพทย์ชำนาญงาน สราวัตรกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ และบ้านพักสพนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อใไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากร และเกษตรกรที่มาใช้บริการจากสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอลำสนธิ ตำบลเขารวก จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางอรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะกรรมการตจรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/2563 สนง.เกษตรอำเภอลำสนธิ โดยมีนางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ให้การต้อนรับและร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นายสุริยา ห่วงถวิล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลเขารวก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ในการเสนอโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลเขารวก ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศรีสักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ณ พื้นที่ในอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และกลุ่มเกษตรกรเยี่ยมเยียนแปลงปลูกพืชผักปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอลำสนธิ แปลงของนายชัยอรุณ นิยมสวัสดิ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำเกษตร ณ หมู่ 4 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนายสมควร อยู่สนอง ประธาน ศพก.อำเภอลำสนธิ และนายสุริยา ห่วงถวิล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลเขารวก ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว และนางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลซับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยจัดในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว และนางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยียมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (ชมพู ฝรั่ง) และสำรวจผลไม้ และไม่ยืนต้นเสี่ยงแล้ง ณ หมู่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอีงคาร เวลา 07.00 - 12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศรีศักดิ์ กล้าใจ และนางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม Video Conference การดำเนินการ โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤติภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อส฿กษาการนำรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร (agri map) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว และนางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายธวัช ไชโย ปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ นายอิทธิพล เงินสว่าง เจ้าพนักงานสัวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และนางสาวเพ็ญกัลยา วีระสวัสดิ์ ประมงอำเภอลำสนธิ คณะทำงานปฏิบััติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ(operation team) ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแผนการติดตามตรวจเยี่ยมดูแลและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ณ หมู่ 2 และ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว และนางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.30 - 12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแบบบูรณาการอำเภอ (กบอ.) และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นายธวัช ไชโย ปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ และนางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์เบื้องต้นระดับอำเภอ ร่วมตรวจประเมินแปลงของเกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีลพบุรี (PGS Lopburi) ณ แปลงของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอาหารกลางวัน) การปลูกพืชผักสวนครัว ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา หมู่ 8 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และกลุ่มเกษตรกรเยี่ยมเยียนแปลงปลูกพืชผักปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยอกเภอลำสนธิแปลงของนายประสิทธิ์ แสไพศาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำเกษตร ณ หมู่ 3 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี และนายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูพืชมันสำปะหลัง และการจัดการดินและปุ๋ย ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลกุดตาเพชร ณ วัดหนองประดู่ตอ หมู่ 9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานของ Young Smart Farmer (YSF) เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ปลูกแตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ณ หมู่ 9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพลุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมเชขื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ โดยมีนายสมควร อยู่สนอง ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลำสนธิ หมู่ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางนิยม อยู่สนอง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรการบริหารจัดการกลุ่ม และเชื่อมโยงการตลาดให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลเขารวก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ บริษัทเบทาโกร จำกัด ร่วมบูรณาการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลำสนธิ หมู่ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติตดามการจัดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00-12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ เรื่องการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่ทำการเกษตร โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ปี 63 การเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และโครงการด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยมี นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในกาประชุม ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีด (กิจกรรมอาชีพเสริมของกลุ่ม) ให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลเขารวก โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาขีพการเกษตรจังหวัดลพบุรีมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติตดามการจัดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00-12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และกลุ่มเกษตรกรติดตามและเยี่ยมเยียนแปลงปลูกผักปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอลำสนธิ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำเกษตร ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี และหมู่ที่ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 29 มกราคม 2563 นางปรีาดวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลรพะราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ
วันที่ 27 มกราคม 2563 นางปรีาดวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกตรกร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านเขารวก หมู่ 2 ตำบลเขารวก
วันที่ 21 มกราคม 2563 นางปรีาดวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ และลกุ่มเกษตรกรติดตามและเยี่ยมเยียนแปลงปลูกพืชผักปลอดภัยของสมาชิกกลุ่มตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอลำสนธิเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำการเกษตร ณ แปลงปลูกพืชของนายประพันธ์ หีบจันทร์กรี ประธานตลาดสินค้าเกษตร หมู่ 1 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 20 - 21 นางปรีาดวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต(RW) เพื่อสนับสนุนความรู้วิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมดิไอเคิล เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุทมธานี
วันที่ 20 มกราคม 2563 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะทีมนิเทศน์ที่ 2 โดยมี นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนกังานเกษตรอำเภอลำสนธิ ให้การต้อนตรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 17 มกราคม 2563 นางปรีาดวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ และนายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตโคเนื้อกลุ่มพระบาท หมู่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอลำสนธิและคณะกรรมการแปลงใหญ่ ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ 3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 15 มกราคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว และนายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร ตรวจประเมินแปลงของเกษตรกรผู้ที่ยื่นขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (ขมิ้นซัน) ณ หมู่ 2 , 3 ตำบลกุดตาเพชร และหมู่ 1, 4 , 5 ตำบลลำสนธิ
วันที่ 15 มดราคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระรายมหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ซึ่งกำหนดจัดงาน ในวันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ 2563 ณ บริเวณสวนราชนุสรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพยุรี์
วันที่ 14 มกราคม 2563 นางปรีาดวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวณิชากร สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ผ่านระบบVDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
วันที่ 8-9 มกราคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยและเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขตที่ 1 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมโครงการส่งเสริมการปกครองฝนระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีสัสดีอำเภอลำสนธิ เป็นประธาน ณ วัดหนองรี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ต้อนรับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่1/2563 โดย นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นหัวหน้าทีมนิเทศที่ 3 พร้อมด้วยคณะฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ
ีวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในพ่อแห่งชาติ โดยร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบสระน้ำ และปล่อยปลา ทณ บริเวณสระน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลำสนธิ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศุนย์ดำรงธรรมอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประพันธ์ หับจันทร์กรี ประธานตลาดสินค้าเกษตร ร่วมเวทีสรัางเครือข่ายตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โดยร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และแผนพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและแผนพัฒนาตลาดเกษตรกรฯ ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีร่วมสำรวจคุณภาพและความหอมของขจ้าวหอมมะลิ ตามระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนกังานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตจ้าวนาปี ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562 หมู่ 2 ตำยบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวณิชากร สงสุวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงโครงการด้านการเกษตร ปี 2562 ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านศรีเมือง หมู่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี และนายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเยี่ยมเยียน Young Farmer นายสมภพ ป้องคสูตร เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ปลูกแตงกวา หมู่ 9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการผลิตขยายแมลงหางหนีบ การส่งเสริมการผลิตแมลงศัตรูพืชธรรมชาติพร้อมปล่อย ตามโครงการส่งเสริมการคสบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยชีวภาพ ปี 2562 โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังวหัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมร่วมกับบริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด และสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563 ของสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลเขารวก ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเตรียมงาน ปิดทอง ฝังลูกนิมิตวัดลำสนธิ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ วัดลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอังคาร โดยมีเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอังคาร โดยมีเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขารวกน้อย เข้ารับใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า พร้อมทั้งถวายบังคมและวางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในการสรุปผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพวันที่บุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามและสำรวจครุภัณฑ์การเกษตร ชุดระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ณ พื้นที่ ม.5 ตำบลซับสมบูรณ์และพื้นที่ ม.9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

  วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการจัดการตลาดสินค้า้กษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอีงคาร เวลา 07.00-12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดิ์ กล้าใจ และนางสาวขนิษฐา สังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำในการตรวจแปลงมันสำปะหลังเบื้องต้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสปะหลัง ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 62
          
     

 

 

 

 

 

นางปรีดาวรรณ บุญสนิท
เกษตรอำเภอลำสนธิ

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการ
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 

 

 

เกษตรและสหกรณ์ จ.ลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
สำนักชลประทานที่ 10

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
  การจัดพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
  การเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
  จัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
สสก.1 จังหวัดชัยนาท
สสก.2 จังหวัดราชบุรี
สสก.3 จังหวัดระยอง
สสก.4 จังหวัดขอนแก่น
สสก.5 จังหวัดสงขลา
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่
สสก.7 จังหวัดนครราชสีมา
สสก.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ

เลขที่ 198 หมู่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

โทร/โทรสาร. 0-3679-3461

E-mail :: lopburi10@doae.go.th

ผู้จัดทำ :: นางนภาภรณ์ ประจวง เจ้าพนักงานธุรการ