น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธารลำสนธิ                                                                    

ประวัติอำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
แผนที่อำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดซื้อ-จัดจ้าง

เกษตรจังหวัดลพบุรี
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
เกษตรอำเภอพัฒนานิคม
เกษตรอำเภอโคกสำโรง
เกษตรอำเภอชัยบาดาล
เกษตรอำเภอบ้านหมี่
เกษตรอำเภอท่าวุ้ง
เกษตรอำเภอโคกเจริญ
เกษตรอำเภอหนองม่วง
เกษตรอำเภอสระโบสถ์
เกษตรอำเภอท่าหลวง

ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน
จัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศบกต.
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลอารักขาและจัดการดินปุ๋ย
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
โครงการลดการใช้พลังงาน
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

 

 

 

       

 

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมโครงการส่งเสริมการปกครองฝนระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีสัสดีอำเภอลำสนธิ เป็นประธาน ณ วัดหนองรี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ต้อนรับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่1/2563 โดย นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นหัวหน้าทีมนิเทศที่ 3 พร้อมด้วยคณะฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ
ีวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในพ่อแห่งชาติ โดยร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบสระน้ำ และปล่อยปลา ทณ บริเวณสระน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลำสนธิ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยมีนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศุนย์ดำรงธรรมอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประพันธ์ หับจันทร์กรี ประธานตลาดสินค้าเกษตร ร่วมเวทีสรัางเครือข่ายตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โดยร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และแผนพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและแผนพัฒนาตลาดเกษตรกรฯ ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวลพบุรีร่วมสำรวจคุณภาพและความหอมของขจ้าวหอมมะลิ ตามระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนกังานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตจ้าวนาปี ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562 หมู่ 2 ตำยบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวณิชากร สงสุวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงโครงการด้านการเกษตร ปี 2562 ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านศรีเมือง หมู่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ เกิดมี และนายศรีศักดิ์ กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเยี่ยมเยียน Young Farmer นายสมภพ ป้องคสูตร เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ปลูกแตงกวา หมู่ 9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี กล้าใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการผลิตขยายแมลงหางหนีบ การส่งเสริมการผลิตแมลงศัตรูพืชธรรมชาติพร้อมปล่อย ตามโครงการส่งเสริมการคสบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยชีวภาพ ปี 2562 โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังวหัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมร่วมกับบริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด และสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563 ของสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลเขารวก ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนเตรียมงาน ปิดทอง ฝังลูกนิมิตวัดลำสนธิ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ วัดลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอังคาร โดยมีเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ติดตามการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอังคาร โดยมีเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขารวกน้อย เข้ารับใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า พร้อมทั้งถวายบังคมและวางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้นางขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในการสรุปผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพวันที่บุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามและสำรวจครุภัณฑ์การเกษตร ชุดระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ณ พื้นที่ ม.5 ตำบลซับสมบูรณ์และพื้นที่ ม.9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินการจัดการตลาดสินค้า้กษตรปลอดภัย ซึ่งจัดทุกวันอีงคาร เวลา 07.00-12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดิ์ กล้าใจ และนางสาวขนิษฐา สังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำในการตรวจแปลงมันสำปะหลังเบื้องต้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสปะหลัง ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 62
          
     

 

 

 

 

 

นางปรีดาวรรณ บุญสนิท
เกษตรอำเภอลำสนธิ

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการ
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 

 

 

เกษตรและสหกรณ์ จ.ลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
สำนักชลประทานที่ 10

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
  การจัดพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
  การเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
  จัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
สสก.1 จังหวัดชัยนาท
สสก.2 จังหวัดราชบุรี
สสก.3 จังหวัดระยอง
สสก.4 จังหวัดขอนแก่น
สสก.5 จังหวัดสงขลา
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่
สสก.7 จังหวัดนครราชสีมา
สสก.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ

เลขที่ 198 หมู่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

โทร/โทรสาร. 0-3679-3461

E-mail :: lopburi10@doae.go.th

ผู้จัดทำ :: นางนภาภรณ์ ประจวง เจ้าพนักงานธุรการ