น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธารลำสนธิ                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอลำสนธิ
<< ท่องเที่ยวแบบ 1 วัน (1day trip) >>
<< ท่องเที่ยวแบบค้างคืน 2 วัน 1 คืน (weekend trip) >>