น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธารลำสนธิ                                                                    

 

 

 

 

 

 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2564
 
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อการสาธิต
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารวิชาการ
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
7. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พฤษจิกายน 63
เดือน ธันวาคม 63
เดือน มกราคม 64
เดือน กุมภาพันธ์ 64