น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธารลำสนธิ                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
 
นางปรีดาวรรณ บุญสนิท
เกษตรอำเภอลำสนธิ
 
             
       
  นางสาวอรพรรณ เกิดมี   นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์   นายศรีศักดิ์ กล้าใจ  
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
             
             
     
นางสาวณัฐกฤตา จีนประสม   นางสาวสุนันทา จันทนุกูล   นางสาวสุฑารัตน์ เป้าประจำเมือง   นางนภาภรณ์ ประจวง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานธุรการ