น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา สายธารลำสนธิ                                                                    

ประวัติอำเภอ
ข้อมูลทั่วไป
อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
แผนพัฒนาการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
  ครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง
  young smart farmer
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
แผนที่อำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดซื้อ-จัดจ้าง

เกษตรจังหวัดลพบุรี
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
เกษตรอำเภอพัฒนานิคม
เกษตรอำเภอโคกสำโรง
เกษตรอำเภอชัยบาดาล
เกษตรอำเภอบ้านหมี่
เกษตรอำเภอท่าวุ้ง
เกษตรอำเภอโคกเจริญ
เกษตรอำเภอหนองม่วง
เกษตรอำเภอสระโบสถ์
เกษตรอำเภอท่าหลวง

ข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน
จัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศบกต.
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลอารักขาและจัดการดินปุ๋ย
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
โครงการลดการใช้พลังงาน
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

 

 

 

       

 

 

 

 

 
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ กล้าใจ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมกับนายกมล รางแดง กำนันตำบลหนองรี สนับสนุนต้นไทรเกาหลี เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณที่ว่าการอำเภอลำสนธิ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ และตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก รับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร (รถแทรกเตอร์ และรถขุด) พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อใยงโตลาด

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกาตรอำเภอลำสนธิ และผู้แทนคณะกรรมการการประกวดแปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom โดยมี นายสุริยา ห่วงถวิล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เป็นผู้นำเสนอผลงาน
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอลำสนธิ ร่วมให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ นายสุริยา ห่วงถวิล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 ตำบลเขารวก ในการนำเสนอผลงานแปลง ใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2546 ณ สถานที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ฯ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามและเยี่ยมเยียนการถ่ายทำวีดิโอ เพื่อ ประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนฯ ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ถั่วดาวอินคา หมู่ 2 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้า หน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ศพก. และ แปลงใหญ่ระดับอำเภอ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนชมการดำเนินกิจกรรมของ ศพก. เครือข่าย
วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา จีนประสม นวส.ปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และการระบาด โรคใบด่างมันสำปะหลัง และการระบาดของแมลงศัตรูพืช หมู่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์
วันที่ 17 กรกฏาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ กล่าวเปิดการฝึก อบรมการใช้แอฟพลิเคชั่นในการเรียนออนไลน์และการส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรแก่ Young Smart Farmer ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ เยี่ยมเยียนและสนับสนุนสินค้าเกษตร เพื่อแบ่งปัน สินค้าเกษตรกรสู่ทางการแพทย์ จิตอาสา และผู้ป่วยโควิด - 19 ณ โรงพยาบาลสนาม อำเภอลำสนธิ โดยนางวันทนา บุญหรรษา นายกองค์การบริหารสวนตำบลลำสนธิ เป็นผู้ รับมอบ
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวณัฐกฤตา จีนประสม นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่ม ยุวเกษตกรโรงเรียนบ้านลำสนธิ และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยการถ่ายทอดความรู้ ในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และการขยายพันธุ์พืช ณ โรงเรียนบ้านลำสนธิ
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำ การดูแลป้องกัน ศัตรูพืชมันสำปะหลัง แก่นายสมศักดิ์ กลัดงเงิน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา จีนประสม นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย Young smart farmer อำเภอ ลำสนธิ เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ตาม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลพบุรี ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวลพบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายชูชีพ นาคสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิต ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรดีเด่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชมการดำเนินกิจกรรม ของนายสุริยา ห่วงถวิล เกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่ ตำบลเขารวก โดยมีนางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้า ที่สำนักงานเกษตรอำเภลำสนธิ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธาน๕ะกรรมการประกวด แปลงใหญ่ดีเด่นรระดับจังหวัด โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยะวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ กล่าว ต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ที่ทำการปลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลเขารวก หมู่ 2 ตำบลเขารวก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา จันทนุกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์และชี้ แจงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก แก่เกษตรกร ผู้นำ ณ ตำบลกุดตาเพชร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมทำความสะอาด (5 ส.) ตามโครงการลพบุรี เมืองสะอาด เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีพัฒนาสถานที่ราชการให้มีความสะอาด โดยจัการตัดหญ้ากวาดพื้นที่ ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอลำสนธิ และคณะกรรมการ ศพก. ติดตามเยี่ยมเยียน การดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย ศพก. ศูนย์อนุรักษ์ป่าและขยายพันธุ์กล้าไม้ หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายต่างๆ มาเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ โดยมีนางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ ให้การต้อนรับ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวณัฐกฤตา จีนประสาน และนางสาวสุนันทรา จันทนุกูล นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของตลาดนัดเกษตรสินค้า ปลอดภัย จุดจำหน่ายที่ 1 ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยทุกวันอังคาร ณ โรงพยาบาลลำสนธิ
วันที่ 27 เมษายน 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้เจ้า หน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลแบบผสมผสานและ มะม่วงหลากหลายพันธุ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันกำจัดโรคและแมลงไม้ผล ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ
วันที่ 23 เมษายน 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้า ที่สำนักงานเกษตรอำเภออำเภอลำสนธิ เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ระดับเขต ณ พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลเขารวก
วันที่ 21 เมษายน 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังที่พบการระบาด ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดให้กับเกษตรกร ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา จันทนุกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคึเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ "ใส่หน้ากากปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยไว้ Covid-19" ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอลำสนธิ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาว อรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการจัด ตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอลำสนธิ จุดจำหน่ายที่ 1 ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00 - 12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ ใจกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมติดตามผลการดำเนิน งาน โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลเขารวก
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ เยี่ยเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผสมผสาน และ ไม้ผล (ชมพู่ ฝรั่ง) พร้อมทั้งแนะนำการป้องกันกำจัดศํตรูพืชและจัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ณ พื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณฺ์
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาว สุฑารัตน์ เป้าประจำเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำ เดือน มีนาคม 2564 โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานใน การประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำสนธิ
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาว เสาลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการ จัดตลาดสินค้า เกษตรปลอดภัยอำเภอลำสนธิ จุดจำหน่ายที่ 1 ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00 - 12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดี์ ใจกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรม การศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน ร่วมอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต สินค้าเกษตร ณ ศูนย์จัดการดินปุ่ยชุมชนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ต้านโควิด 19 และเกษตรกรผู้ได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ พื้นที่หมู่ 2 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดิ์ ใจกล้า และนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร ณ บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เจ้าร่วมโครง การตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด 19 พื้นที่หมู่ที่ 2, 9 ตำบลกุดตาเพชร และ หมู่ที่ 4 ตำบล ลำสนธิ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกร ผู้ขอมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกร พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ ใจกล้า และนางสาวณัฐกฤตา จีนประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด 19 พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์
วันที่ 29 มกราคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามแปลงปลูกไม้ผลของเกษตรกร ที่เข้าร่วม กลุ่มโครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก (Agri - Map) ปี 2563 ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 27 มกราคม 2564นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ เยี่ยมเยียนและติดตามการ ดำเนินงานของ วิสาหกิจชุมชน แปรรูปปลาหมอแดดเดียว/กบแดดเดียว ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี
วันที่ 20 มกราคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาว อรพรรณ เกิดมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและ เยี่ยมเยียน เกษตรกร รุ่นใหม่ ผู้ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จาก พระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ ณ วิสาหกิจชุมชน แปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา หมู่ที่ 2 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 19 มกราคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธ ิเยี่ยมเยียนแปลงปลูกลำไยของเกษตรกร ตำบลเขาน้อย เกษตรกรผู้ปลูกลำไย (ผลผลิตไรล่ะ 1 ตัน) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย
วันที่ 8 มกราคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมทำความสะอาด (5 ส.) บริเวณรอบ บ้านพักและ ภายนอกสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ณ. บริเวรณสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
วันที่ 7 มกราคม 2564 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตาม สถานการณ์และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืขฤดูแล้ง และไม้ผลของเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 7 มกราคม 2564นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดิ์ ใจกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย โควิด-19 ของเกษตรกร หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดิ์ ใจกล้า และนาวสาวณัฐกฤตา จีนประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ตามโครงการฝึกอบรมเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 11 ณ คลินิก สุขภาพพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมตรวจแปลงของเกษตรกรที่ขอรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ของเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลเขารวก และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการใช้ น้ำของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลเขารวก

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามตรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร ที่พบการระบาดของโรคมันสำปะหลังของเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลลำสนธิ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรมของ กลุ่มยุวเกษตรกรและวางแผนการอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ยุวเกษตรกรของ ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านลำสนธิ หมู่ 1 ตำบลลำสนธิ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ร่วมเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามโครงการ "พื้นที่ปันสุขรวมพลังสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย" เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำสินค้า เกษตรอินทรีย์และแปรรูปมาจำหน่าย ทุกวันสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา07.00-19.00 น. ณ บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.หนองรี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบ หมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการ "ตู้เย็นข้างบ้าน" เพื่อให้คนไทยปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยส่งมอบให้ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อม ด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตาม และเยี่ยมเยียนศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอลำสนธิ (ศูนย์หมอดิน) ของนายสุพจน์ แก่นเจ่ม หอมดินอาสาอำเภอลำสนธิ หมู่ที่ 6 ตำบลเขารวก
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นายศรีศักดิ์ ใจกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม และลงพื้นที่ ตรวจสอบแปลงปลูกพืชของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม/น้ำป่าไหลหลาก จากพายุโนอึล ร่วมกับ อบต.ซับสมบูรณ์ และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 5, 7 ตำบลซับสมบูรณ์
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกฤตา จันประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาว อรพรรณ เกิดมา นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมพายุโนอึล ร่วมกับ อบต.เขาน้อย และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2 ตำบลเขาน้อย
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงงพื้นที่ตรวจ แปลงของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมพายุโนอึล ร่วมกับ อบต.เขารวก และ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 5 ตำบลเขารวก
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ลงพื้นที่ตรวจแปลงของเกษตรกร ที่ได้รับผล กระทบ จากน้ำท่วมพายุโนอึล ร่วมกับ อบต.เขาน้อย และคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ลงพื้นที่ตรวจแปลงของเกษตรกร ที่ได้รับผล กระทบจากน้ำท่วมบ่อปลา จากพายุโนอึล ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลกุดตาเพชร
วันที่ 5 ตุลาคม 2563นางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ติดตามการจัดตลาด สินค้าเกษตร ปลอดภัยอำเภอลำสนธิ จุดจำหน่ายที่ 1 ซึ่งจัดทุกวันอังคาร เวลา 07.00 - 12.00 น. โดยมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้า เกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย ณ โรงพยาบาล ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 
 
          
     
   
 
 
ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล และพืชผักที่ผลิตในเชิงธุรกิจ และพร้อมที่จะซื้อติดต่อซื้อขายกับภาคเอกชน

 

 

 

 

 

นางปรีดาวรรณ บุญสนิท
เกษตรอำเภอลำสนธิ

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการ
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
กรมการข้าว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 

 

 

เกษตรและสหกรณ์ จ.ลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ประมงจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
สำนักชลประทานที่ 10

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
กองแผนงาน
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
  การจัดพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
  การเกษตร
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
  จัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
สสก.1 จังหวัดชัยนาท
สสก.2 จังหวัดราชบุรี
สสก.3 จังหวัดระยอง
สสก.4 จังหวัดขอนแก่น
สสก.5 จังหวัดสงขลา
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่
สสก.7 จังหวัดนครราชสีมา
สสก.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ

เลขที่ 198 หมู่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190

โทร/โทรสาร. 0-3679-3461

E-mail :: lopburi10@doae.go.th

ผู้จัดทำ :: นางภาภรณ์ ประจวง เจ้าพนักงานธุรการ